завреви св.
завреска св.

завреви (св.)

Сите завревеа одобрувачки.
„Бегалци“ од Јован Бошковски (1949)
Завревија многумина. некој нешто извикуваа, по улицата под куќата потекоа коли што се растропаа по камењето како Свети Илија по небото да оди.
„Будалетинки“ од Мето Јовановски (1973)