Македонски јазичен портал

Новиот правопис сега е поставен на makedonski.info. Засега тој ќе може да се користи заеднo со стариот, којшто подоцна ќе биде повлечен.

После притискањето на „уреди“ текстот може да се внесе и со помош на виртуелната македонска тастатура. Ако во прегледаниот текст посочете со курсор на некој збор, ќе се покаже неговото значење. Ако за зборот има повеќе резултати тогаш редоследот е според нивниот ранг. Најчесто користениот збор е на прво место, по што следат зборовите со понизок ранг.

Грешките и понатаму се пријавуваат преку drmj@sam97.de