until - онтологија

до повеќе

Вид збор: Предлог
Досегање до некоја граница, вршење дејство до определено место.
Граничен временски период до кој досега некое дејство.
Нагласена крајна фаза на некое дејство, резултат или последица од некое дејство.

додека повеќе

Вид збор: Сврзник
Во временски зависносложени реченици за поврзување истовремени дејства.
Заедно со да и со не за ограничување на дејството.
Во спротивни зависносложени реченици за сопоставување.

докај повеќе

Вид збор: Предлог
За означување на приближен временски период.
Со просторно значење - до некое место, до некого.

дури повеќе

Вид збор: Сврзник
Со временско значење, за поврзување временски реченици.
Се јавува со да и со не за ограничување на дејството.