Синоними за 'македонија':

Македонија (име.)
[ Ма-ке-до-ни-ја ]
види:
Правописен
синоними: