или (сврз.) - ма (изв.)

Ниту студент на квантна ме­ха­ни­ка, инженерство (машинство), или ма­те­ма­тика не би поставил такво прашање; наставникот е таму каде што е, бидејќи знае за предметот повеќе од студентот.
„МАРГИНА бр. 11-12“ (1995)