уште (прил.) - илјада (имн.)

Слепци, каква полза од цементот, кога веќе час подоцна никнале уште илјада такви места.
„Големата вода“ од Живко Чинго (1984)