толку (прил.) - магацин (имн.)

Овде има толку магацини, дуќани и други продавници, што бројот не им се знае.
„Патувања“ од Никола Кирков (1982)