изобличен (прид.) - од (предл.)

Беше тоа човек од околу шеесет години, слаб и подгрбавен, со долг, добродушен нос и со благи очи изобличени од дебелите стакла на очилата.
„1984“ од Џорџ Орвел (1998)
Бев изменет, изобличен од навредата и срамот од кои не можев да се спасам.
„Бунар“ од Димитар Башевски (2001)