изобличен (прид.) - дел (имн.)

Се гледа и само еден тесен, исто така изобличен дел од прозорецот, а во заднината се обликува триаголник со долги крци во кој светлината и сенките создаваат необични знакови, хиероглифи што зачудуваат.
„МАРГИНА 22“ (1995)