на (предл.) - важен (прид.)

Овој сложен и амбивалентен симболизам на огледалото содржи голем број на важни информации.
„МАРГИНА бр. 6-7“ (1994)