без (предл.) - важен (прид.)

Остана, писателу, твојот иден, сѐ уште нероден биограф, без важна документација за одгатнување на твојот лик!
„Бунар“ од Димитар Башевски (2001)