песок (имн.) - брод (имн.)

Затоа се наведнав и со показалецот нацртав на песокот брод, зашто не знаев да цртам вода.
„Сенката на Карамба Барамба“ од Славко Јаневски (1967)