компјутер (имн.) - искористи (гл.)

Тоа што компјутерот искористува толку малку од моето тело.
„МАРГИНА бр. 17-18“ (1995)