количество (имн.) - олово (имн.)

Аерозагаденоста се зголемува со користење на разни видови горива во индустријата, и во домаќинствата, присуство на голем број моторни возила што исфрлуваат издувни гасови со големо количество олово.
„Тополите на крајот од дедовата ливада“ од Бистрица Миркуловска (2001)