количество (имн.) - кутија (имн.)

Во таа дневна соба, претрупана со беден мебел и со едно куцо тркалезно масиче, паѓаше в очи несфатливото количество кутии од какао.
„МАРГИНА бр. 19-20“ (1995)