количество (имн.) - предизвикува (гл.)

Понекогаш и во мали количества предизвикува агресија и брзи промени на расположението. 120 Margina #8-9 [1994] | okno.mk
„МАРГИНА бр. 8-9“ (1994)