илјада (имн.) - различен (прид.)

Конкретно, извршени се минуциозни анализи на буквите на алфабетското писмо и повеќето илјади различни форми што тие букви можат да ги имаат (во различни стилови на текст пишуван со рака, во печатен текст итн.).
„Маргина бр. 36“ (1997)