илјада (имн.) - млад (прид.)

Десетици илјади млади и најшколувани, оние што требаше да бидат семе и потпирка на новото слободно демократско општество, протерани се од земјата.
„Маргина бр. 36“ (1997)
Првин беа на јуриш „освоени” главните западноевропски амбаса­ди во Тирана од илјади млади Албанци кои бараа визи и излез од Албанија.
„Атеистички музеј“ од Луан Старова (1997)