илјада (имн.) - проспект (имн.)

Се разбира, првата и единствена примедба е цената на праќањето на тие три илјади проспекти.
„МАРГИНА бр. 8-9“ (1994)