илјада (имн.) - наполеон (имн.)

„Државната каса му останала должна многу пари“. „Пет илјади наполеони“, рече Владе
„Бунар“ од Димитар Башевски (2001)