илјада (имн.) - гас (имн.)

Нека летнат со триесет илјади гасови во задникот! ... Многу ми е гајле! ...
„МАРГИНА бр. 19-20“ (1995)