ма (изв.) - еве (чест.)

Ме заборчивте, ма еве му плаќам.
„Луман арамијата“ од Мето Јовановски (1954)