ма (изв.) - барем (чест.)

Вашите глупи емисии и весници и книги и лова и коли и вашите спортски клубови и вашите кафеани и вашите манири, 10 okno.mk семејства, врски, министерства, вашата тивка подмолна омраза што блика на секој чекор кон “шиптарите” (а јавно, најбедни кукавици, ниеден од вас, фашистоидни дебелковци) нема муда да формулира ма барем и малку подрастичен “десничарски” став, а се шлепувате на цели контра-идеологии ко најниска можна животна форма, за вас и вирусите се еволутивен чекор напред.
„МАРГИНА бр. 29-31“ (1996)