ма (изв.) - во (предл.)

Помагало”, во речникот, посочува пак на терапија, а листата на “помагало” (remedy) во тесаурусот се покажа интересна бидејќи 34-то објаснување на таа листа е “решение”: Јас можам да прифатам дефиниција како оваа: Те р а п и ј а , с е за н и ма в а с о п р о н а о ѓ а ње , “откривање”, и примена на решенија и/или резултати; заемен, кооперативен, соработнички разговор помеѓу два или повеќе експерти.
„МАРГИНА бр. 4-5“ (1994)
Инженерот Декостер сметаше дека неговата мисија ќе прерасне во парадиgма во регионот, зашто Македонија ја сметаше за мирна земја, која го избегна големиот конфликt по братоубиствените војни на Балканот.
„Потрага по Елен Лејбовиц“ од Луан Старова (2008)
За мене книгата Видал и своите, стана вистинска патоказна парадиgма во откривањето на преживувањето на балканскиот човек низ семожните противречности, низ комплексноста на разликите.
„Потрага по Елен Лејбовиц“ од Луан Старова (2008)
Во тој дух е и напишана книгата на мојот пријател Амин Малуф, Погубни идентитети, чиј пример за мене претставуваше вистинска парадиgма во прифаќањето на комплексноста на рлури-идентитетот.
„Потрага по Елен Лејбовиц“ од Луан Старова (2008)