ма (изв.) - погледне (гл.)

Скот: Би ти советувал блага насмевка, Ритон. А потоа суровост. Погледни, ма погледни ги само!
„МАРГИНА бр. 26-28“ (1996)