ма (изв.) - објави (гл.)

Ја пронаоѓа мансардата на 231 47-ма објавува “Златната книга”. улица, источен Њу Јорк, што станува 1959 Заедно со Сузи Франкфурт го об­ја­ негово сту­дио познато како “Фектори”. вуваат откачениот готвач “Диви мали­ Декември - ја прави Црвената Џеки, ни”. прва од сери­ја­та Џеки. 1960 Ги прави првите слики базирани 1964 Јануари - ја претставува својата на стрипови: “Дик Трејси”, “Саботниот серија “Цвеќе” на првата самостојна 160 Margina #11-12 [1994] | okno.mk излож­ба во Европа, одржана во 1966 Го посетува Сан Франциско. галеријата Илеана Зонабенд, Париз.
„МАРГИНА бр. 11-12“ (1995)