ја (зам.) - експлоатира (гл.)

Језуитите се истерани тукуречи од сите европски земји затоа што ја експлоатираа народната совест.
„За македонцките работи“ од Крсте Петков Мисирков (1903)