нешто (зам.) - исползува (гл.)

Ништо не пишеш за срештата со Паскал, дали нешто исползува од неговото запознавање. Како те прими?
„Човекот со четири часовници“ од Александар Прокопиев (2003)