него (зам.) - илјада (имн.)

23. ПО УШИТЕ, НЕ ПО ОЧИТЕ, ИЗБЕРИ СИ БРАЧЕН ДРУГАР - првин ислушај што и како зборува тој, слушај, па испотрчи околу него илјада и триста круга да можеш да ја заобрачиш недосегливата му душа...
„Куршуми низ времето“ од Љупчо Стојменски (1976)
И додека Јосиф силно возбуден,свеќата му игра во рацете, се обидува да изусти нешто, него илјада умишта го штрекаат.
„Потковица на смртта и надежта“ од Миле Неделкоски (1986)