ги (зам.) - инсценира (гл.)

Не ги инсценираат машините и нивните движења и светлина, туку го испитуваат и инсценираат самиот медиј (секако во поврзаност со дејствувањето на виртуелните машини).
„МАРГИНА бр. 15-16“ (1995)
Ги читаат само тие што сакаат да ги инсценираат.
„Календар за годините што поминале“ од Трајче Кацаров (2012)