шутира (гл.) - прашина (имн.)

Со стапот шутира прашина.
„Маргина бр. 36“ (1997)