искористи (гл.) - СССР (скр.)

Од друга страна, Британската влада зазела сосема игнорантски став спрема НОД во Албанија, Југославија и движењето на отпорот во Грција, а тоа го искористил СССР, кој "покажал каде лежат нивните интереси".
„Македонија низ нишанот на САД и Британија“ од Тодор Чепреганов (2012)