искористи (гл.) - веќе (прил.)

Зборовите “водат” инает како неодредени, а исто така и неразбирливиот јазик на уметникот многу вешто ги искористува веќе традиционалните дефиниции.
„МАРГИНА бр. 8-9“ (1994)