искористи (гл.) - територијален (прид.)

Во преговорите со балканските држави тие знаеле да ги искористат територијалните и националните интереси на одделни држави, со ветувања или со директно реализирање на нивните барања.
„Македонија низ нишанот на САД и Британија“ од Тодор Чепреганов (2012)