искористи (гл.) - право (имн.)

Исто така, се предвиде можноста, во случај корисникот на попустот да го искористи правото за исплата на остатокот од продажната цена на акциите, односно уделите, да се стекне со правото на дополнителен попуст согласно одред- бите од овој закон (чл. 2, ЗИДЗТПОК/дек.99).
„Обезвреднување на трудот“ од Савески, Апасиев, Ковачевски, Василев (2010)