искористи (гл.) - незадоволство (имн.)

Сакајќи да го искористи незадоволството што се појавило кај елинските градови-држави против Рим, Персеј со своите активности придонел за заладување на односите меѓу Рим и Македонија.
„Џебна историја на македонскиот народ“ од Група автори (2009)