осумдесет (бр.) - илјада (имн.)

За да направите роман какви што се моите, морате да напишете осумдесет илјади страници за да добиете осумстотини.
„МАРГИНА бр. 19-20“ (1995)
За да направите роман какви што Така употребениот збор станува се моите, морате да напишете едновремено и поблизок и поточен од осумдесет илјади страници за да она што обично го наоѓате.
„МАРГИНА бр. 19-20“ (1995)
Полуофицијални грчки извори тврдат дека во Грција живеат осумдесет илјади автохтони Словени, кои самите себеси се нарекуваат Македонци.
„Големата удолница“ од Петре Наковски (2014)