• што (прил.) зборува (гл.)
 • постојано (прил.) зборува (гл.)
 • како (прил.) зборува (гл.)
 • кога (прил.) зборува (гл.)
 • тивко (прил.) зборува (гл.)
 • убаво (прил.) зборува (гл.)
 • помалку (прил.) зборува (гл.)
 • често (прил.) зборува (гл.)
 • многу (прил.) зборува (гл.)
 • само (прил.) зборува (гл.)
 • сега (прил.) зборува (гл.)
 • така (прил.) зборува (гл.)
 • веќе (прил.) зборува (гл.)
 • гласен (прил.) зборува (гл.)
 • гласно (прил.) зборува (гл.)
 • долго (прил.) зборува (гл.)
 • зошто (прил.) зборува (гл.)
 • исто (прил.) зборува (гл.)
 • истовремено (прил.) зборува (гл.)
 • малку (прил.) зборува (гл.)
 • одвај (прил.) зборува (гл.)
 • општо (прил.) зборува (гл.)
 • повеќе (прил.) зборува (гл.)
 • сериозно (прил.) зборува (гл.)
 • јасно (прил.) зборува (гл.)
 • бадијала (прил.) зборува (гл.)
 • брзо (прил.) зборува (гл.)
 • вистинито (прил.) зборува (гл.)
 • впечатлив (прил.) зборува (гл.)
 • главно (прил.) зборува (гл.)
 • гласовито (прил.) зборува (гл.)
 • денес (прил.) зборува (гл.)
 • доста (прил.) зборува (гл.)
 • исклучително (прил.) зборува (гл.)
 • мил (прил.) зборува (гл.)
 • наеднаш (прил.) зборува (гл.)
 • наизменичен (прил.) зборува (гл.)
 • намерно (прил.) зборува (гл.)
 • наоколу (прил.) зборува (гл.)
 • насекаде (прил.) зборува (гл.)
 • нервозен (прил.) зборува (гл.)
 • неумно (прил.) зборува (гл.)
 • ноќеска (прил.) зборува (гл.)
 • обично (прил.) зборува (гл.)
 • одлично (прил.) зборува (гл.)
 • однадвор (прил.) зборува (гл.)
 • опширен (прил.) зборува (гл.)
 • остро (прил.) зборува (гл.)
 • отворено (прил.) зборува (гл.)
 • пак (прил.) зборува (гл.)
 • панично (прил.) зборува (гл.)
 • подобар (прил.) зборува (гл.)
 • поинаку (прил.) зборува (гл.)
 • понекогаш (прил.) зборува (гл.)
 • потамина (прил.) зборува (гл.)
 • потоа (прил.) зборува (гл.)
 • претходно (прил.) зборува (гл.)
 • просечен (прил.) зборува (гл.)
 • ревносно (прил.) зборува (гл.)
 • ретко (прил.) зборува (гл.)
 • сеедно (прил.) зборува (гл.)
 • секогаш (прил.) зборува (гл.)
 • сношти (прил.) зборува (гл.)
 • таму (прил.) зборува (гл.)
 • тајно (прил.) зборува (гл.)
 • течно (прил.) зборува (гл.)
 • тогаш (прил.) зборува (гл.)
 • токму (прил.) зборува (гл.)
 • толку (прил.) зборува (гл.)
 • точно (прил.) зборува (гл.)
 • убедливо (прил.) зборува (гл.)
 • умно (прил.) зборува (гл.)
 • уште (прил.) зборува (гл.)
 • шумно (прил.) зборува (гл.)