• надмен (прид.) глас (имн.)
  • надмен (прид.) глупчо (имн.)
  • надмен (прид.) прозорец (имн.)
  • надмен (прид.) став (имн.)