• во (предл.) чаша (имн.)
  • со (предл.) чаша (имн.)
  • од (предл.) чаша (имн.)
  • на (предл.) чаша (имн.)
  • кон (предл.) чаша (имн.)
  • без (предл.) чаша (имн.)
  • меѓу (предл.) чаша (имн.)
  • над (предл.) чаша (имн.)
  • сосе (предл.) чаша (имн.)