• врз (предл.) основа (имн.)
  • во (предл.) основа (имн.)
  • од (предл.) основа (имн.)
  • на (предл.) основа (имн.)
  • без (предл.) основа (имн.)
  • како (предл.) основа (имн.)
  • кај (предл.) основа (имн.)
  • меѓу (предл.) основа (имн.)
  • со (предл.) основа (имн.)