• всушност (мод.) зборува (гл.)
  • можеби (мод.) зборува (гл.)