• старица (имн.) побрза (гл.)
 • виновност (имн.) побрза (гл.)
 • девојка (имн.) побрза (гл.)
 • коњ (имн.) побрза (гл.)
 • критика (имн.) побрза (гл.)
 • порачка (имн.) побрза (гл.)
 • превод (имн.) побрза (гл.)
 • присуство (имн.) побрза (гл.)
 • рабин (имн.) побрза (гл.)
 • сенка (имн.) побрза (гл.)
 • утро (имн.) побрза (гл.)
 • чај (имн.) побрза (гл.)
 • чувар (имн.) побрза (гл.)