• чаша (имн.) во (предл.)
  • чаша (имн.) со (предл.)
  • чаша (имн.) на (предл.)
  • чаша (имн.) за (предл.)
  • чаша (имн.) в (предл.)
  • чаша (имн.) кон (предл.)
  • чаша (имн.) од (предл.)
  • чаша (имн.) до (предл.)
  • чаша (имн.) низ (предл.)
  • чаша (имн.) пред (предл.)