• основа (имн.) на (предл.)
  • основа (имн.) за (предл.)
  • основа (имн.) во (предл.)
  • основа (имн.) од (предл.)
  • основа (имн.) под (предл.)
  • основа (имн.) пред (предл.)
  • основа (имн.) преку (предл.)
  • основа (имн.) со (предл.)