• камен (имн.) во (предл.)
 • камен (имн.) од (предл.)
 • камен (имн.) на (предл.)
 • камен (имн.) за (предл.)
 • камен (имн.) по (предл.)
 • камен (имн.) со (предл.)
 • камен (имн.) врз (предл.)
 • камен (имн.) кон (предл.)
 • камен (имн.) пред (предл.)
 • камен (имн.) до (предл.)
 • камен (имн.) над (предл.)
 • камен (имн.) в (предл.)
 • камен (имн.) низ (предл.)
 • камен (имн.) под (предл.)
 • камен (имн.) покрај (предл.)
 • камен (имн.) без (предл.)
 • камен (имн.) зад (предл.)
 • камен (имн.) каде (предл.)
 • камен (имн.) крај (предл.)
 • камен (имн.) при (предл.)
 • камен (имн.) против (предл.)