• доза (имн.) на (предл.)
  • доза (имн.) од (предл.)
  • доза (имн.) во (предл.)
  • доза (имн.) за (предл.)
  • доза (имн.) по (предл.)