• доза (имн.) предизвика (гл.)
  • доза (имн.) бев (гл.)
  • доза (имн.) иницира (гл.)
  • доза (имн.) може (гл.)
  • доза (имн.) предвиди (гл.)
  • доза (имн.) создава (гл.)