• број (имн.) на (предл.)
  • број (имн.) од (предл.)
  • број (имн.) во (предл.)
  • број (имн.) под (предл.)
  • број (имн.) за (предл.)
  • број (имн.) зад (предл.)
  • број (имн.) околу (предл.)