• се (зам.) преоблече (гл.)
  • ги (зам.) преоблече (гл.)
  • го (зам.) преоблече (гл.)